Zakres materiału MATURA PODSTAWA

Zakres materiału, który będziemy przerabiać na kursie jest zgodny z wymaganiami CKE (  nowa forma egzaminu maturalnego lub stary egzamin maturalny 1, 2 str.34).

Tematy, które będziemy poruszać:

 1. LICZBY
  • działania na liczbach – dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielnie, ułamki i ułamki i jeszcze raz ułamki 😉
  • działania na zbiorach, zaznaczanie ich na osiach liczbowych itp. itd.
  • przedziały liczbowe
  • wartość bezwzględna
  • procenty
  • potęgi
  • pierwiastki
  • logarytmy
  • bład względny i bezwzględny
  • wyrażenia algebraiczne
  • wzory skróconego mnożenie
 2. FUNKCJE
  • ogólnie o funkcjach, z czym to się je
  • dziedzina, zbiór wartości, minimalna wartość, maksymalna, jak wyliczyć wartość funkcji mając jej argument – inaczej mówiąc jak wyliczyć y gdy mam podany x i na odwrót,
  • wykres funkcji, jego przekształcenia, przesuwanie wykresu po osiach
  • odczytywanie wartości z wykresu funkcji
  • FUNKCJA LINIOWA
   • wzór
   • wykres
   • rozwiązywanie równań z funkcją linową
   • zadania z treścią
   • i duuuużo innych zadań związanych z funkcją liniową
  • FUNKCJA KWADRATOWA
   • wzór, przekształcenia wzoru, wyliczanie wzoru funkcji kwadratowej
   • wykres, przekształcanie wykresu funkcji liniowej
   • odczytywanie wartości z wykresu funkcji kwadratowej wierzchołka, miejsc zerowych, zbioru wartości, dziedziny, monotoniczności (kiedy funkcja rośnie, kiedy funkcja maleje)
   • równania
   • nierówności
   • zadania typowo maturalne
   • i duuuużo innych zadań związanych z funkcją kwadratową
  • FUNKCJA HOMOGENICZNA
   • odwrotność proporcjonalna
   • proste działania na funkcjach wymiernych
   • równania funkcji wymiernych i doprowadzenie ich do funkcji liniowej lub kwadratowej
   • i inne 😉
  • FUNKCJA WYKŁADNICZA
   • wzór
   • wykres
   • proste zadania pod maturę
 3.  CIĄGI
  • ogólnie
  • arytmetyczny
  • geometryczny
  • zadania z trescia do ciągów
 4. TRYGONOMETRIA
  • co to w ogóle jest? co to sin, cos i tg
  • wykorzystywanie wartosci z tablic
  • wzory redukcyjne
  • znając wartość jednej z funkcji: sinus lub cosinus, wyznacza wartości
  • pozo stałych funkcji tego samego kąta ostrego
  • zadania z treścią
 5. PLANIMETRIA
  • Kąt wpisany i środkowy
  • styczna do okręgu,
  • własności okręgów stycznych
  • trójkąty podobne, cechy podobieństw trójkątów
  • zadania z trygonometrią i planimetrią
 6. GEOMETRIA NA PŁASZCZYŹNIE KARTEZJAŃSKIEJ
  • Wyznaczanie równej prostej przechodzącej przed dwa dane punkty
  • wyznaczanie prostych prostopadłych i równoległych
  • obliczanie współrzędnych punktu przecięcia dwóch prostych – układy równań
  • wyznaczanie współrzędnych środka odcinka
  • obliczanie odległości dwóch punktów
  • znajdowanie obrazu niektórych figur geometrycznych w symetrii osiowej względem układu współrzędnych i symetrii środkowej względem początku układu
 7. STEREOMETRIA
  • poznanie figur przestrzennych,
  • obliczanie pola powierzchni i objętości
  • Kąty w figurach przestrzennych i obliczanie miar tych kątów
  • Przekroje figur
  • Stosowanie trygonometrii do obliczeń długości odcinków, miar kątów, pól powierzchni i objętości
 8. ELEMENTY STATYSTYKI OPISOWEJ. TEORIA PRAWDOPODOBIEŃSTWA I KOMBINATORYKA. 
  • Obliczanie średniej ważonej i odchylenia standardowego, i ich interpretacja
  • zliczanie obiektów w prostych sytuacjach kombinatorycznych, bez użycia wzorów
  • reguła mnożenia i reguła dodawania
  • Obliczanie prawdopodobieństwa w prostych sytuacjach
  • Stosowanie klasycznej definicji prawdopodobieństwa